หน้าหลัก > ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
Download>>> รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตร ...
2018-09-27 13:51:42
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร จำนวน 17 ราย
Download>>> แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร จำนวน 17 ...
2018-09-19 08:45:03
นโยบายการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี
Download>>>> ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี.pdf-------------------- ...
2018-09-17 10:20:10
นโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ์สำนักงานอธิการบดี
นโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ์ สำนักงานอธิการบดี.pdf---------------------------- ...
2018-08-24 14:23:04
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่องนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Download>> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่องนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หร ...
2018-06-15 10:01:21
ประกาศย้อนหลัง