หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 8/2561
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 8/2561

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-11-19 09:05:58

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยงานกองทุนพัฒนานักศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 โดยมี ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมกับ ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

           โดยในประเด็นการประชุมดังกล่าว ได้มีการรายงานผล รายรับ/รายจ่ายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 5 พฤศจิกายน 2561, รายงานการอนุมัติและจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและช่วยเหลือนักศึกษากรณีประสบอุบัติเหตุ, การพิจารณาเงินรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา, การสนับสนุนเงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่เสียชีวิต, รายงานความก้าวหน้าการลงทุน และการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา เพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ และการฝากประจำ

           สำหรับการดำเนินงานของงานทุนพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกเดือน เพื่อดำเนินการพิจารณาสนับสนุนเงินส่วนต่างๆ ตามระเบียบฯ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามสิทธิที่พึงได้รับ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลข 02 – 160 – 1528 นางสาวณิชาภา สุวรรณยุหะ งานทุนพัฒนานักศึกษา
ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา