หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-11-14 14:14:49


       เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนนักศึกษา นำโดย นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับนางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล งานประกันคุณภาพ เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 จัดโดยกองนโยบายและแผน  ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานที่ประชุมดังกล่าว


     จากการประชุม มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับดีมาก 4.56 คะแนน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น กองพัฒนานักศึกษา ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบและกำหนดกิจกรรม แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: กองนโยบายและแผน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา