หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประธานกิจกรรมหลักประชุมสรุปการจัดงาน 80 ปี
ประธานกิจกรรมหลักประชุมสรุปการจัดงาน 80 ปี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-12-13 09:50:43


ช่วงเช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม" (คณะกรรมการดำเนินงาน : ประธาน Concept และประธานกิจกรรมหลัก) ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ที่ประชุมได้รรายงานสรุปผลการจัดงาน โดยความพึงพอใจโดยรวมของการจัดงานฯ อยู่ที่ระดับ 4.24 (ระดับมาก) และการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดงานครบรอบ80ปี เพื่อนำรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

ที่มา : กองนโยบายและแผน