หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมชี้แจงระบบปฏิบัติงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
ประชุมชี้แจงระบบปฏิบัติงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-10-12 09:02:49


 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง Training 2-3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 ฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดีได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเงินเข้าธนาคารและชี้แจงประกาศ ระเบียบการจ่ายที่มีการเพิ่มเติมปรับเปลี่ยน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินเข้าใจและปฏิบัติทางงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


ที่มา : กองคลัง