หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมการจัดงานครบรอง ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "แม่แบบที่ดีของสังคม"
ประชุมการจัดงานครบรอง ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "แม่แบบที่ดีของสังคม"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-10-11 08:19:43


วันที่ 9 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช อธิการบดี ประธานการประชุมการจัดงานครบรอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "แม่แบบที่ดีของสังคม" โดยมีปรธานกิจกรรมหลัก รองประธานและกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอการจัดกิจกรรมของแต่ Concept


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะประธานการประสานการใช้พื้นที่ งานรักษาความปลอดภัย การจราจรและโสคตทัศนูปกรณ์ รายงานความก้าวหน้าของการรักษาความปลอดภัย แบ่งตำราจและยาม 2 ผลัด ผลัดละ 2 คนตลอดงาน สถานที่จอดรถผู้ทรวงคุณวุฒิให้จอดรถตึกครุศาสตร์ กรมการปกครอง วัดราชาธิวาส ในการกำหนดการจัดงานดังกล่าวขอความร่วมมือบุคลากรงดนำเข้าเข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัย
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี