หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-11-02 10:49:23


          17 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล  ไพศาล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวาระสำคัญเช่น  การรายงานผลการนำกระบวนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ  และผลการติดตามการดำเนินงานรอบที่ 2 และแบบฟอร์มที่ใช้ในการรายงานผลต่างๆ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประธานในการประชุม ณ ห้องสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5ที่มา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี