หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562
ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-10-30 13:51:43


          วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักงานอธิการบดี ได้จัด การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้องประชุมปัญจมราช อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 1 โดยมี ผศ.ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับนางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล งานแผนและงบประมาณ กรรมการร่วมการประชุมดังกล่าว

          ซึ่งประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ       พ.ศ. 2561 ระดับสำนักงานอธิการบดี และระดับกอง และการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกองพัฒนานักศึกษา มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บรรลุเป้าหมาย และได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 38 ล้านบาท นอกจากนั้น กองบริการการศึกษา ได้แจ้งข้อมูลแผนการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 เพื่อที่ประชุมทราบและช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน เข้าเรียนตามหลักสูตรที่สนใจต่อไปต่อด้วยด้วยการพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกัน มติที่ประชุมเห็นชอบ

          ปิดท้ายการประชุม นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งที่ประชุม เรื่องกำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และร่างกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนเมษายน 2562 และกิจกรรมแก้วรวมช่อ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม นี้ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4  ต่อที่ประชุม

ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: สำนักงานอธิการบดี

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา