หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรม "หยุดการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ"
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรม "หยุดการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-11-15 11:09:17


 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 – 16.00 น. ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "หยุดการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาได้รู้ถึงรูปแบบของอาชญากรรมสมัยใหม่ ป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อเหตุอาชญากรรมของการแสวงหาประโชน์ทางเพศ และช่องทางติดต่อการขอรับความช่วยเหลือ สิทธิและหน้าที่ของตน  ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ภายในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา