หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
ขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-11-15 10:41:17


14 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2ตัวแทนกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม “แผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track)” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานตามแผนการจัดอับดับมหาวิทยาลัยตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการของมหาวิทยาลัย
ที่มา : กองนโยบายและแผน