หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม
ประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Fast Track)
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานอธิการบดีได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสต ...
2019-11-14 10:05:27
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับบทบาทและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชภัฏ
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยนายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่ ...
2019-10-16 10:08:53
ประชุมชี้แจงประเมินผลการปฏิบัติราชการ 63
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แจงกรอบก ...
2019-10-16 10:04:47
การประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์และสภาวการณ์ปัจจุบันที่มหาวิทยาลัย
อธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์และสภาวการณ์ปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยกำลัง ...
2019-10-16 09:36:41
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านก ...
2019-09-25 10:57:57
ประชุมร่วมพิจารณาของแผนต่างๆ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมร่วมพิจารณาของแผนต่างๆ ระยะ 5 ...
2019-09-25 10:53:21
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ร่วมพิจารณาแผนต่างๆของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ...
2019-09-25 10:50:04
ประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564)และประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนปฏ ...
2019-09-13 14:35:17
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 นางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมห ...
2019-09-13 09:24:02
ข่าวย้อนหลัง