หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม
ประชุม

ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย2562
ช่วงเช้า วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ...
2019-01-14 08:41:33
การประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายแผนฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง
เมื่อวันที่ 4 – 5 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมอธิการบดีและรอ ...
2019-01-14 08:37:07
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ เตรียมจัดกิจกรรมช่วงเดือนธันวาคม
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัด การประชุมคณะกร ...
2018-12-13 10:03:12
ประธานกิจกรรมหลักประชุมสรุปการจัดงาน 80 ปี
ช่วงเช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในกา ...
2018-12-13 09:50:43
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมหารือ เตรียมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
เช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับ นายนิพนธ์ ชัย ...
2018-11-22 15:04:05
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 8/2561
          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. กองพัฒนานักศ ...
2018-11-19 09:05:58
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 1.1.1
วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตั ...
2018-11-15 10:45:54
ขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
14 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ...
2018-11-15 10:41:17
การชี้แจงความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน
22  ตุลาคม  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล  ไพศาล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ...
2018-11-02 10:57:58
ข่าวย้อนหลัง